โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป.ขก.1 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

 

 

More...
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลืิม  

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ขอต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

 
Social Network
 

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      6 คน

สถิติเดือนนี้:   456 คน

สถิติปีนี้:        456 คน

สถิติทั้งหมด: 8696 คน

 


ITA 2020 ปีงบประมาณ 2563 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

ITA 2020 ปีงบประมาณ 2563
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1-โครงสร้างหน่วยงาน

O2-ข้อมูลผู้บริหาร 

O3-อำนาจหน้าที่ 

O4-แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

O5-ข้อมูลการติดต่อ 

O6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การประชาสัมพันธ์

07-

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8-Q&A 

O9-Social Network 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O10-แผนดำเนินงานประจำปี /แผนปฏิบัติราชการประจำปี

O11-รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน 

O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 การปฏิบัติงาน

O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การให้บริการ

O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

O17-E–Service 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

O19-รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 

O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ 

O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 

O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน 

O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O26-การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล 

O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29-แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี 

O32-ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น 

O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34-เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร 

O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

O36-การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตประจำปี 

O37-การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

แผนป้องกันการทุจริต

O39-แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี 

O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน 

O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่